Your Browser seems to be outdated, Please update you browser to experiance a better output of the contents
EN 中文 MENU
工具

下載中心

 

選擇右邊方框即可下載所選年度報告的Zip文檔。

完整報告 格式  
中國電信2014年度報告 pdf (8.43 MB)
年度報告之獨立章節 格式  
關於我們 pdf (2.7 MB)
業務概況 pdf (3.4 MB)
企業管治 pdf (1.8 MB)
企業社會責任 pdf (1.3 KB)
財務報告 pdf (1 MB)
下載Excel表格 格式  
財務重點 xls (12 KB)
業務概覽 xls (12 KB)
合併財務狀況表 xls (35 KB)
財務狀況表 xls (14 KB)
合併綜合收益表 xls (34 KB)
合併權益變動表 xls (87 KB)
合併現金流量表 xls (12 KB)
稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節 xls (12 KB)
財務概要 xls (36 KB)