Your Browser seems to be outdated, Please update you browser to experiance a better output of the contents
EN 中文 MENU
工具

合併權益變動表

合併權益變動表

 

截至二零一四年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)

本公司股東應佔權益
附註股本
人民幣
資本公積
人民幣
股本溢價
人民幣
法定儲備
人民幣
其他儲備
人民幣
匯兌儲備
人民幣
留存收益
人民幣
合計
人民幣
非控制性
權益
人民幣
權益合計
人民幣
2013年1月1日餘額80,93216,82110,74665,729112(865)91,664265,139961266,100
本年利潤------17,54517,54512117,666
其他綜合收益 ----315(79)-236-236
綜合收益合計----315(79)17,54517,78112117,902
非控制性權益投入-141-----14159200
分配予非控制性權益--------(74)(74)
取得第七被收購公司1-(278)-----(278)-(278)
股息32------(5,433)(5,433)-(5,433)
利潤分配21---1,663--(1,663)---
處置附屬公司-380----11391(144)247
2013年12月31日餘額80,93217,06410,74667,392427(944)102,124277,741923278,664
本年利潤------17,68017,6807917,759
其他綜合收益----(43)3-(40)-(40)
綜合收益合計----(43)317,68017,6407917,719
分配予非控制性權益--------(77)(77)
股息32------(6,198)(6,198)-(6,198)
利潤分配21---1,680--1,680---
2013年12月31日餘額80,93217,06410,74669,072384(941)111,926289,183925290,108

第128頁至第193頁的附註為本財務報表的組成部份。